About Us Ambassadors of India

Ambassadors of India

Ambassadors of India to Switzerland

Shri. Dhirajlal B.Desai
(Minister, Legation of India)

17.12.1948 - 21.03.1951

2

Shri. M.Asaf Ali
(Minister, Legation of India)

10.07.1952 - 02.04.1953

Shri. Y.D. Gundevia
Minister, Legation of India/Ambassador)

17.05.1953 - 30.09.1954

4

Dr. Mohan Sinha Mehta

07.06.1955 - 01.06.1958

Shri. M.K Vellodi

04.06.1958 - 25.11.1961

Dr. M.A. Rauf

29.12.1961 - 29.08.1964

Shri. V.C. Trivedi

02.12.1964 - 23.11.1967

Shri. M. A. Hussain

01.12.1967 - 07.10.1970

Air Chief Marshal Arjun Singh

27.03.1971 - 26.03.1974

10 

Shri. Avtar Singh

02.09.1974 - 29.04.1977

11 

Shri. Uma Shankar Bajpai

30.06.1977 - 31.05.1978

12 

Shri. Gurbachan Singh

03.10.1978 - 31.05.1981

13 

 Shri. Narendra Singh

18.06.1981 - 20.03.1982

14

Shri. Thomas Abraham

23.09.1982 - 30. 09.1985

15

Shri. Ashok Sen Chib

21.11.1985 - 31.07.1989

16 

Shri. M. K. Mangalmurti

14.08.1989 - 10.07.1994

17 

Shri. K.P. Balakrishnan

14.07.1994 - 31.10. 2000

18 

Shri. N.N. Desai

02.11.2000 - 30.06.2002

19 

Shri. Praveen L. Goyal

03.07.2002 - 31.10.2005

20 

Shri. Amitava Tripathi

17.12.2005 - 28.02.2008

21 

Smt. Chitra Narayanan

18.08.2008 - 30.11.2013

22 

Shri. M.K. Lokesh

18.12.2013 - 31.05.2015

23 

Smt. Smita Purushottam

06.08.2015 - 31. 10. 2017

24

Shri. Sibi George

12.11.2017 - 03.08.2020

25 

Smt. Monika Kapil Mohta 05.08.2020 - 31.01.2022
26

Shri.  Sanjay Bhattacharyya

06.02.2022 - 31.12.2022

27
Shri. Mridul Kumar
19.06.2023 -